Psychotherapie Van Breestraat 67
De psychotherapiepraktijk bestaat uit 5 psychotherapeuten en een GZ psycholoog met elk een eigen praktijk:

* Marianne Snel
* Beate Rudolph
* Ine van Ham
* Ieke van der Hoeden
* Arianne van Reedt Dorland (http://www.psypraktijkamsterdam.nl/arianne)
* Mariët Vermeulen

Marianne Snel, Beate Rudolph, Ine van Ham en Ieke van der Hoeden zijn psychotherapeut  en gezondheidszorgpsycholoog. Mariët Vermeulen is psychotherapeut. Marianne Snel en Ine van Ham zijn tevens klinisch psycholoog. Arianne van Reedt Dortland is GZ psycholoog. Allen zijn BIG geregistreerd. Wij zijn lid van verschillende beroepsverenigingen: NVP, LVVP, NIP, VGCT en VCgP.

Helaas kunnen wij op dit moment geen aanmeldingen voor specialistische GGZ inschrijven omdat
de wachttijd voor SGGZ bij alle psychotherapeuten nu langer is dan 2 maanden.

Als u wordt ingeschreven komt  u op een wachtlijst te staan. De wachttijd voor de intake bij de psychotherapeuten is dan gemiddeld 1 tot 2 maanden voor specialistische GGZ en enkele weken voor basisGGGZ. Als u ons belt hoort u de actuele wachttijd. De wachttijd is de tijd die u moet wachten voordat het eerste gesprek plaatsvindt. Na de intake volgt de behandeling zonder een nieuwe wachttijd.
Als de wachttijd te lang wordt nemen wij tijdelijk geen nieuwe cliënten aan. Zie bij de informatie onder het overzicht van therapeuten voor de wachttijd bij iedere therapeut afzonderlijk. Ook kan het vookomen dat ons budget bij specifieke zorgverzekeringen voor het lopende jaar verbruikt is. Dan kunnen wij in dat jaar geen nieuwe cliënten van de betreffende verzekering meer aannnemen. Bij aanmelding zullen wij u vragen naar uw ziektekostenverzeking en hoort u of wij u op de wachtlijst kunnen plaatsen.

Als u de wachttijd te lang vindt of als er sprake is van een tijdelijke aanmeldingsstop kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen bij het zoeken naar een andere therapeut, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een therapeut een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

Generalistische en specialistische GGZ
Binnen de zorgverzekeringswet wordt onderscheid gemaakt tussen generalistische en speciatistische GGZ. Binnen de generalistische zorg worden de meest voorkomende stoornissen behandeld. Afhankelijk van de ernst van de stoornis wordt gekozen voor een van de zgn. zorgproducten: kort, middellang of intensief, die worden vergoed vanuit de basisverzekering.  Complexe en ernstige stoornissen vallen onder specialistische GGZ. De therapeuten bieden een of beide behandelvormen aan.
Uw huisarts bepaalt naar welke behandelvorm u wordt verwezen. Indien nodig kan de huisarts hierover met ons overleggen. U kunt ons ook bellen voor informatie of om uw hulpvraag te verhelderen.

Vergoeding

Psychotherapie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Wat wel en niet wordt vergoed staat beschreven op de pagina over vergoeding.
Bent u van plan om van zorgverzekering te veranderen? Laat het ons tijdig weten. Wij hebben te maken met budgetten van de zorgverzekering die niet overschreden kunnen worden.

 

Kwaliteitseisen

Als BIG geregistreerde zorgverleners zijn moeten wij voldoen aan kwaliteitseisen. Deze worden beschreven in onze beroepscode. Daarnaast heeft elke psychotherapeut een kwaliteitsstatuut dat beschrijft hoe hij of zij als zorgaanbieder de zorg voor cliënten heeft georganiseerd. U vindt dit Kwaliteitsstatuut op onze website bij de informatie per therapeut.
Onze praktijkvoering wordt elke 5 jaar getoetst door onze landelijke beroepsvereniging, de LVVP. Op www.lvvp.nl  vindt u alle informatie over de kwaliteitseisen.


Wat te doen bij klachten
Als u klachten heeft over uw psychotherapeut of de behandeling kunt u die in eerste instantie het beste met uw psychotherapeut zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.

Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw psychotherapeut op te lossen, kunt u contact opnemen met de kklachtenfunctionaris van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten, www.lvvp.info, die deze kwesties kan bemiddelen. De klachtenfunctionaris voor de vrijgevestigde praktijken in Noord Holland is mw. Elly Laanen. Zij is te bereiken via e.laanen@lvvp.info

In laatste instantie krijgt de cliënt de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan een een onafhankelijke geschillencommissie voor vrijgevestigde ggz-praktijken, die een bindende uitspraak doet. De geschillencommissie is per 1-1-2017 bereikbaar via www.degeschillencommissie.nl en per post via Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Op grond van de Wet BIG vallen GZ-psychologen, en psychotherapeuten onder het medisch Tuchtrecht.

Meer uitgebreide informatie over de wet- en regelgeving
kunt u raadplegen via www.lvvp.info. Hier vindt in informatie over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Op deze site staat ook beschreven wat u het beste kunt doen bij klachten over uw behandelaar. Bovenstaande informatie is daarvan een samenvatting.